Gampr names (compiled from known dog names)
boys
girls

Miro
Boghar
Hrcho
Varod
Arjuk
Chalo
Zangi
Zrangi
Kaput
Myus
Gonch
Damr
Qyapr
Dero
Gomp
Qoto
Basho
Bro
Topush
Dmbo
Vagr
Morik
Chomr
Barut
Jaga
Akim
Barkhan
Zulum
Betar
Torq
Bghdo
Qyafr
Bek
Radash
Qyaram
Darch
Butuz
Qyap
Qopr
Chan
Qalash
Dandal
Dmbuz
Sanatruk
Aralez
Aspar
Shant

Khal
Pole
Tara
Mumush
Msho
Badr
Arpa
Paro
Hrche
Araqs
Damr
Damush
Sirun
Avde
Sanot
Darik
Gyuli
Charma
Bshik
Bsho
Puchik
Kamush
Sayda
Teli
Baze
Chakhal
Gulo
Psho
Tuyn
Gjo
Gulo
Sevo
Tayis
Hatis