ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ

«Շունը» - Հովհաննես Թումանյան

«Հայաստանցի հովիւի շունը Փարիզում» - Մերի Մ. Կանդալեան - Ասլանեան
 
ՍԿԶՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
1. Վ.Անանյան, Հայաստանի կենդանական աշխարհը, հատոր 1, Երևան 1961, էջ 168-ից
2. Ազգագրական հանդես, 6, 343:
3. Հայաստանի հնագիտական հուշարձաններ 4, ժայռապատկերներ, պրակ 1 Գ. Կարախանյան, Պ. Սաֆյան Սյունիքի ժայռապատկերները Երևան 1970
5. Ա. Քալանթարյան, Ժ. Խաչատրյան, Հնագիտական հազվագյուտ հայտնագործություն Սևանի ավազանից,«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1969 #4,էջ 101-104
6. Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները 6, ժայռապատկերներ, պրակ II, Հ. Մարտիրոսյան, Հ. Իսրայելյան, Գեղամա լեռների ժայռապատկերները, Երևան, 1971.
7. Հայաստանի Հնագիտական Հուշարձանները 11, ժայռապատկերներ, պրակ III, Հ. Մարտիրոսյան, Գեղամա լեռների ժայռապատկերները, Երևան 1981:
9. Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, 5, Գ. Հալաջյան, Դերսիմի հայերի ազգագրությունը, Երևան, 1973
10. Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները, ..... Սյունիքի ժայռապատկերները....
11. Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1968, էջ 171:
12. Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հտ. 5, 1973, Գևորգ Հալաջյան, Դերսիմի հայերի ազգագրությունը, էջ 283-285:
13. Հ. Երեմյան, Նոր կենդանաբանություն, Վենետիկ, 1896, էջ 37: